Algemene Privacyverklaring

Laatst aangepast op: 18/02/2020


Bij smartphoto vinden we je privacy heel belangrijk. Om van onze service te genieten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze Algemene Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met deze gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: smartphoto Nederland bv, Beursstraat 1A, 7551 HP Hengelo, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08204614 (hierna: “smartphoto”). smartphoto is een handelsnaam van smartphoto Nederland bv

Deze Algemene Privacyverklaring bevat je rechten en plichten ten aanzien van smartphoto en kan worden bijgewerkt of geüpdatet. We adviseren je om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Smartphoto stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd) en elke specifieke lokale privacywetgeving..

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres;
- Categorie 2: bij registratie op de website/app voor een account: je e-mailadres en wachtwoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, zoals je naam, voornaam en/of persoonlijke gebeurtenissen in de kalenderfunctionaliteit;
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens om een levering mogelijk te maken: je betalings- en facturatiegegevens bij het maken van een bestelling;
- Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
- Categorie 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, of uploadt voor het leveren van de goederen;
- Categorie 6: via cookies: zie artikel 9;
- Categorie 7: doorgifte aan derde partijen: je IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevens.

ActiviteitVoorbeeldenContext
Categorie 1:
Gebruik maken van smartphoto’s diensten zonder registratie
Jouw IP-adres, voorkeurenWanneer je bijvoorbeeld een fotoalbum creëert zonder een account aan te maken, wordt onder andere je IP-adres bijgehouden
Categorie 2:
Aanmaken smartphoto account
Jouw e-mailadres, wachtwoord en alle andere door jou ingevulde bijkomende persoonsgegevens zoals je naam, voornaam of persoonlijke gebeurtenissen in de kalenderfunctionaliteitBij het aanmaken van een smartphoto account zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de registratie. De overige persoonsgegevens kunnen vrij door jou worden ingevuld
Categorie 3:
Bestellingen en leveringen
Jouw voornaam, naam, (e-mail)adres, betalings- en facturatiegegevens.Deze gegevens zijn de standaardgegevens voor je bestellingen en leveringen
Categorie 4:
Inschrijving nieuwsbrief
Jouw e-mailadresWanneer je kiest om je in te schrijven op onze nieuwsbrief zal je e-mailadres door ons worden verwerkt
Categorie 5:
Uploaden van afbeeldingen
Jouw afbeeldingenAfbeeldingen die je oplaadt in je account worden door ons bewaard
Categorie 6:
Cookies
Gegevens over jouw klik- en kijkgedrag op de website of op andere online smartphoto diensten, apparaten, IP-adres, type internetbrowser, locatiegegevens, voorkeuren, ...Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover kan je lezen in artikel 9
Categorie 7:
Doorgifte aan derde partijen
Jouw IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevensBepaalde informatie wordt doorgegeven aan onze partners wanneer je ervoor kiest om bijvoorbeeld een recensie te plaatsen over smartphoto of een waardebon te kiezen uit ons partnernetwerk. Meer informatie hierover in artikel 3.3.

2.2. Smartphoto kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

  • door gebruik van cookies (zie artikel 9);
  • tijdens je registratie en gebruik van de website/app.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Smartphoto zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: je IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze website/app en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van smartphoto om haar website/app en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres wordt ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij je voorkeuren om je zo een passend advies te kunnen geven.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord (en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel) met het oog op het beheer van je account op deze website/app, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden direct marketing, zoals nieuwsbrieven, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens voor de levering, je betalings- en facturatiegegevens van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. Bij elke nieuwe bestelling kan je ervoor kiezen om betalingsgegevens te bewaren of niet. Deze gegevens worden enkel bijgehouden als bijkomende dienstverlening naar jou toe.
- Categorie 4: je e-mailadres met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, of uploadt voor het leveren van de goederen.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.
- Categorie 7: jouw IP-adres, e-mailadres en bepaalde bestelgegevens worden beveiligd doorgegeven aan onze partners met als doel de door jou gevraagde handeling te kunnen uitvoeren. Deze handeling kan onder andere bestaan uit het plaatsen van een recensie over smartphoto of het ontvangen van een waardebon uit ons partnernetwerk. Verder wordt deze informatie doorgegeven voor boekhoudkundige of beveiligingsdoeleinden. Smartphoto baseert zich hiervoor op de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en waar nodig op jouw voorafgaande toestemming.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing materiaal in elektronische vorm, kan smartphoto je Persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot smartphoto, en haar diensten.

Deze toestemming kan je op elk moment eenvoudig intrekken, zonder motivering en gratis, via je profiel of door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen per e-mail via service@smartphoto.nl of per brief op volgend adres:

smartphoto Nederland bv
Beursstraat 1a
7551 HP Hengelo
Nederland

3.3. Doorgifte aan derde partijen:

Smartphoto zal je Persoonsgegevens nooit doorgeven aan derde partijen zonder je toestemming, met uitzondering van:

  • vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met smartphoto voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen);
  • ondernemingen met wie smartphoto een samenwerking is aangegaan zoals een partnernetwerk voor waardebonnen of een recensieplatform. De gegevens die worden doorgegeven aan deze derde partijen worden adequaat beveiligd door gepaste maatregelen zoals versleuteling en pseudonimisatie, zodat jouw privacy te allen tijde wordt gewaarborgd.

Smartphoto zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat smartphoto je Persoonsgegevens aan genoemde derde partijen bekend maakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Zo willen we je ervan op de hoogte stellen dat wij je contactgegevens importeren in Facebook om je onze advertenties te kunnen sturen vanuit onze Facebookpagina. Indien je dit niet langer wenst, kan je je hiertegen verzetten.

Verder zal smartphoto je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat smartphoto je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. Smartphoto zal in redelijkheid pogen je dienaangaande van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en smartphoto.

- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres voor de duur van je bezoek aan de website/app.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 4: je e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 5: afbeeldingen die je hebt opgeladen via je account worden 24 maanden bijgehouden. Bij het plaatsen van een nieuw order, wordt deze periode opnieuw met 24 maanden verlengd. Wanneer er beelden werden geüpload of gebruikt voor een bestelling zonder dat er voorafgaand een account werd aangemaakt, zullen deze gedurende 1 maand bewaard blijven.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9.
- Categorie 7:deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bewaard, overeenkomstig het samenwerkingscontract dat smartphoto met haar partner is aangegaan.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat smartphoto van je Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan smartphoto. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en bijvoorbeeld om je gegevens te importeren in Facebook om je onze advertenties te kunnen sturen; in dergelijk geval hoef je uiteraard geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door smartphoto verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar service@smartphoto.nl of per post naar: smartphoto Nederland bv
Beursstraat 1a
7551 HP Hengelo
Nederland

5.7. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.
Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien je schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om je Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. In geen geval kan smartphoto dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt ontvangen van de mensen die op de door jou ingestuurde of geüploade afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen, dat je die rechten dan hebt en dat je smartphoto dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen smartphoto wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via je via je computer of mobiel apparaat, je IP-adres en je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je Persoonsgegevens aan onze werknemers wanneer dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Algemene Privacyverklaring.

7.3. Om een optimale service te garanderen, heeft de klantenservice toegang tot je account, dit uitsluitend in het kader van de verlening van onze diensten naar jou toe.

Artikel 8 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van Persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan steeds bij deze autoriteit terecht,

- per brief:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - België

- per telefoon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

- per e-mail:
contact@apd-gba.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van smartphoto en geplaatst op de harde schijf van je computer of mobiel apparaat. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en dit enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website of app.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website, alsook de app, gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website/app. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden door bijvoorbeeld bepaalde informatie reeds voor je in te vullen zodat je dit niet iedere keer zelf opnieuw hoeft te doen, telkens wanneer je onze website/app bezoekt, en laat ons ook toe deze te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites/apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op je computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van de Algemene Privacyverklaring.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, die zich onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website/app gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies
NaamFunctie
Authenticatie cookies
‘Remember me’
Het identificeren van de gebruiker wanneer hij is ingelogd.
User input cookies
‘Lifestyle Identifier’
Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website/app.
User interface customization cookiesWordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
Tracking cookies Google AnalyticsWorden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.


Niet-functionele cookies
NaamFunctie
Tracking cookiesWorden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
Social plug-in tracking cookiesWorden gebruikt om sociale mediamodules aan te bieden op een website/app, zoals een Facebook like-knop, Pinterest-knop of de mogelijkheid om een bericht te retweeten.


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Affiliate networks, Google Maps, Google Ads, Bing Search Marketing, Facebook) verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

9.4. Je toestemming:

Binnenkort zal je bij je eerste bezoek aan onze website/app worden gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan dan per categorie cookies toestaan of weigeren. Je zal dan te allen tijde de cookie-instellingen voor website/app kunnen wijzigen via een hyperlink op onze website of app en zo je toestemming intrekken.
Bij het eerste gebruik van de website/app zal je ook de installatie van deze cookies kunnen weigeren door in de daartoe aangeboden pop-up schermen te kiezen voor “Cookies weigeren”.
Daarnaast kan je op elk moment cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website/app geen gebruik kan maken.
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op,

- hetzij per e-mail naar
service@smartphoto.nl,

- per post naar
smartphoto Nederland bv
Beursstraat 1a
7551 HP Hengelo
Nederland

- of per telefoon op het nummer 0541 200 700.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht dat exclusief van toepassing is.
De rechtbanken die jurisdictie hebben over de vennootschap die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens, zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.