Gelieve even te wachten...

Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.

Actievoorwaarden winactie
ARTIKEL 1

De actie wordt georganiseerd door smartphoto Nederland, gevestigd aan de Beursstraat 1a, 7551 HP te Hengelo.ARTIKEL 2

De organisatoren behouden zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.ARTIKEL 3

Alle communicatie over deze actie verloopt via de sociale media accounts van smartphoto, via e-mail of de website. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.ARTIKEL 4

De actie staat open voor alle personen die op het Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van de organisatoren, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën. Er kan slechts een prijs per gezin worden bekomen.ARTIKEL 5

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.ARTIKEL 6

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. De gewonnen prijzen mogen niet overgedragen worden naar andere personen. Maximaal 1 actiecode per bestelling.ARTIKEL 7

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.ARTIKEL 8

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van deze gegevens.ARTIKEL 9

De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 11 december 1998 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel bij smartphoto vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. De deelnemer aanvaardt dat er tijdens de duur van de wedstrijd mailberichten kunnen worden verzonden.

smartphoto stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd)ARTIKEL 10

Door hun inschrijving en deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht.ARTIKEL 11

Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.ARTIKEL 12

Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.ARTIKEL 13

Deelnemen kan door het actieformulier in te vullen op de actiepagina van de organisator.ARTIKEL 14

De wedstrijd loopt tot en met zondag 16 juni 2024 om 23u59.ARTIKEL 15

Na afloop van de actie verloten wij 1x 4 entreetickets voor de Efteling en 20x een magische mok.Artikel 17

De winnaars worden gekozen door een professionele jury, aangesteld door de organisator. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.ARTIKEL 18

De winnaars worden uiterlijk vrijdag 21 januari gecontacteerd. De winnaars van een prijs geven smartphoto toestemming om kosteloos zijn / haar naam te gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaars. De organisator van de wedstrijd zal de winnaars bekendmaken via het kanaal waarmee ze hebben deelgenomen of via e-mail, indien het e-mailadres van de deelnemer bekend is.